Regler för webbplatsen

§1 Allmänna villkor

Dessa användarvillkor ska gälla för tjänster som tillhandahålls av administratören via webbplatsen localo.com och alla underdomäner, inklusive i synnerhet https://app.localo.com. Dessa bestämmelser ska därför definiera typer, omfattning och villkor för tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg av Localo Sp. z o.o. med säte i Wrocław, Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Polen, infört i företagarregistret av distriktsdomstolen för Wrocław-Fabryczna i Wrocław, VI Commercial Division i det nationella domstolregistret under nummer 0000880128 (nedan kallat Localo). Föreskrifterna utgör föreskrifter i den mening som avses i lagen om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg.

Definitioner:

 1. Tjänst - den webbplats som finns tillgänglig på localo.com, samt alla dess sidor och underdomäner, inklusive i synnerhet https://app.localo.com, som alla förvaltas av administratören, genom vilken administratören tillhandahåller de tjänster som anges i dessa användarvillkor;
 2. Administratör - Localo Sp. z o.o. i Wrocław med säte på: Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, aktiekapital: 5000 zł, NIP: 8971887866, REGON: 388000462, registrerat i det nationella domstolsregistrets register över företagare under KRS-nummer: 0000880128;
 3. Localo - Localo Sp. z o.o. i Wrocław med registrerat kontor på: Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, aktiekapital: 5000 zł, NIP: 8971887866, REGON: 388000462, infört i det nationella domstolsregistrets register över företagare under KRS-nummer: 0000880128;
 4. Användare - en fysisk person över 18 år eller en person som är myndig i enlighet med gällande lag på den plats där personen är bosatt. Minderåriga får använda webbplatsen och de tjänster som erbjuds där endast med samtycke och under övervakning av vuxna (vårdnadshavare), liksom en fysisk person som driver ett företag, en juridisk person eller en enhet utan juridisk personlighet, som använder tjänster som tillhandahålls elektroniskt av administratören;
 5. Inloggnings- eller registreringsformulär - ett formulär som finns på webbplatsen eller på en extern webbplats och som används för att skapa ett konto;
 6. Konto - en uppsättning resurser i administratörens IKT-system, markerade med ett individuellt namn (inloggning/e-post) och lösenord som tillhandahålls av användaren, där användarens uppgifter lagras;
 7. Avtal - avtal om att Administratören tillhandahåller tjänster via Tjänsten - som ingås mellan Administratören och Användaren på grundval av prislistan, på obestämd tid och i enlighet med bestämmelserna i dessa Användarvillkor.
 8. Föreskrifter - dessa föreskrifter, i enlighet med artikel 8 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg, dvs. av den 6 februari 2020. (Lagstiftningstidning 2020, punkt 344) - som definierar reglerna för användning av webbplatsen och tjänsterna;
 9. Förfrågan - en begäran om analys av en specifik fras på en specifik plats och ett specifikt språk som användaren skickar in via kontot.
 10. Elektronisk tjänst - utförande av en tjänst som tillhandahålls utan att parterna är närvarande samtidigt (på distans), genom överföring av data på individuell begäran av tjänstemottagaren, som sänds och tas emot med hjälp av utrustning för elektronisk behandling, inklusive digital komprimering, och datalagring, och som helt och hållet sänds, tas emot eller sänds via ett telenät i den mening som avses i telelagen.
 11. Avtal - det köpeavtal som ingås mellan Användaren och Localo via Webbplatsen för de Tjänster som beskrivs i punkt 3 nedan och som tillhandahålls av Localo.
 12. Tjänst eller Tjänster - de tjänster som tillhandahålls elektroniskt av Localo enligt beskrivningen i § 3 - § 5 nedan.
 13. Prislista - den aktuella prislistan för en viss typ av abonnemang som publiceras på Administratörens webbplats: https://localo.com/pricing, medan om Användaren aktiverar den andra och efterföljande platsen:
  - mer än 15 dagar före slutet av Faktureringsperioden, betalar 100% av abonnemangspriset för den platsen,
  - mindre än 15 dagar före slutet av Faktureringsperioden och mer än 7, betalar 66,6% av abonnemangspriset för den platsen.
  - mindre än 7 dagar före slutet av Faktureringsperioden, betalar du 50% av abonnemangspriset för den platsen
 14. Faktureringsperiod - den period för vilken Användaren betalar avgifter för den tid som abonnemanget på Tjänsten varar. Avräkningsperioden är en månad, räknat som 30 på varandra följande kalenderdagar - vid en prenumeration för en period på en månad och 12 månader, räknat som 365 på varandra följande kalenderdagar - vid en prenumeration för en period på ett år. Avgifter för Abonnemang för tjänster som tillhandahålls på webbplatsen debiteras:
  - i förskott varje månad den kalenderdag då abonnemanget började i enlighet med bestämmelserna i detta dokument vid månadsabonnemang,
  - i förskott årligen den kalenderdag då abonnemanget började i enlighet med bestämmelserna i detta dokument vid årsabonnemang.
 15. Slot - Tjänstens funktionalitet som gör det möjligt för Användaren att lägga till en aktiv Google User-företagsprofil på det Konto som Användaren har skapat som en del av den köpta prenumerationen.

§2 Användning av tjänsten

 1. Användaren är skyldig att använda webbplatsen i enlighet med dessa bestämmelser, på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag samt med regler för social samvaro och gott uppförande.
 2. Alla åtgärder som vidtas av användaren ska respektera tredje parters personliga rättigheter.
 3. När användaren använder tjänsten är han eller hon skyldig att lämna sanna och korrekta uppgifter och att skydda dem mot obehörig åtkomst.
 4. Det är förbjudet att publicera tredje parts personuppgifter i tjänsten utan föregående samtycke från dessa tredje parter.
 5. Användaren får endast ha ett konto. För att skapa flera konton krävs ett uttryckligt samtycke från administratören.
 6. Varje användare, liksom alla tredje parter som får tillgång till tjänsten, måste avstå från att kopiera, ändra, dela, överföra eller på något annat sätt använda det innehåll och de databaser som finns tillgängliga i tjänsten, utanför ramen för begränsningar för rättvis användning.
 7. Lösenordet som gör det möjligt för användaren att logga in på webbplatsen är privat och konfidentiellt. För att säkerställa kontrollen över kontot, skydda det och förhindra att obehöriga personer tar över kontot får användaren inte lämna ut lösenordet eller uppgifter om den valda betalningsmetoden till någon.
 8. Det är förbjudet att utbyta lösenord mellan användare.
 9. Det är förbjudet att försöka införa skadlig kod (skadlig kod, inklusive botar, virus, spionprogram, "maskar" etc.) i systemet.
 10. Innehåll eller aktiviteter som på något sätt bryter mot dessa användarvillkor eller är oförenliga med tjänstens syfte kan rapporteras via e-post: support@localo.com.
 11. För att kunna använda tjänsten måste du ha en dator med följande minimikrav: Single Core 3.0GHZ-processor, 4 GB RAM, grafikkort i Nvidia GeForce 7xxx-serien eller motsvarande, en webbläsare med LTE/4G-nätverksåtkomst rekommenderas, samt ett tangentbord eller annan pekutrustning för att fylla i elektroniska formulär. Rekommenderade krav: Duo Core-processor eller högre, 4 GB RAM, Nvidia GeForce 10xxx Series grafikkort eller motsvarande och en webbläsare med tillgång till LTE/4G-nät rekommenderas.

§3 Villkor för användning av tjänsterna

 1. Det är gratis att skapa ett användarkonto på webbplatsen.
 2. Administratören ska göra sitt bästa för att se till att de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen är helt tillfredsställande för användarna.
 3. För att kunna dra full nytta av tjänsten måste du läsa och acceptera villkoren.
 4. Registrering av användare på webbplatsen sker via webbplatsen med ett inloggningsformulär, genom att fylla i det med sina uppgifter (e-postadress), skapa ett lösenord för att säkra ett konto och klicka på knappen som bekräftar registreringen, efter att ha godkänt dessa regler.
 5. Ett avtal om tillhandahållande av tjänster för vilka administratören inte tar ut några avgifter anses ingått när användaren trycker (klickar) på knappen som bekräftar hans/hennes registrering på webbplatsen.
 6. Administratören har rätt att säga upp det avtal som beskrivs i avsnitt 5 ovan och som ingåtts med användaren med 14 dagars varsel. Användaren kommer att informeras om uppsägningen via e-post till den e-postadress som angivits vid registreringen.
 7. För att en användare vars tidigare konto har raderats ska kunna skapa ett nytt konto krävs ett uttryckligt samtycke från administratören.
 8. Om du upptäcker några fel i webbplatsens funktionalitet har du rätt att begära att de tas bort genom att kontakta oss via support@localo.com, baserat på felets art och komplexitet.
 9. Du kan när som helst avsluta ditt konto i Tjänsten, och tillgång till Tjänsten och ditt konto kommer att tillhandahållas fram till slutet av den månatliga faktureringsperioden.

§4 Abonnemang

 1. Som ett resultat av att köpa ett abonnemang baserat på prislistan kan användaren få tillgång till ytterligare funktioner på webbplatsen som anges i denna punkt och § 5.
 2. Du kan, enligt ditt val, köpa en förnybar prenumeration för en period på en månad eller ett år till de aktuella avgifter som gäller enligt prislistan.
 3. För att aktivera och använda abonnemanget måste du ha ett betalkort som accepteras av betalningsoperatören eller ett PayPal-konto. För att aktivera abonnemanget ska användaren lägga till ett betalkort, ange dess nummer, utgångsdatum och CVV/CVC-kod, och acceptera betalningsoperatörens villkor, eller gå igenom betalningsförfarandet via PayPal,
 4. Användaren köper en prenumeration för en Slot som han/hon lagt till på sitt konto. Användaren får endast köpa en prenumeration per slot. Användaren kan lägga till mer än en slot till ett konto och därmed köpa mer än en prenumeration, som kommer att omfatta samma faktureringsperiod och den första månaden kommer beloppet att justeras i enlighet med när faktureringsperioden för kontot infaller i enlighet med § 1 p.13 . Användaren kan när som helst lägga till eller ta bort en slot, vilket är detsamma som att säga upp abonnemanget. Att säga upp en prenumeration för en slot påverkar inte de prenumerationer som användaren har aktiverat för andra användarslots. När en slot tas bort förblir den aktiv fram till faktureringsperiodens slut. Radering av ytterligare slots sker omedelbart och överbetalningen krediteras.
 5. Administratörens tillhandahållande av tjänsterna fortsätter i Slot från det att du köper en prenumeration till dess att den avslutas till följd av:
  - att Användaren avaktiverar prenumerationen,
  - att det saknas pengar på Användarens betalkort och tre misslyckade försök att debitera kortet,
  - att den period för vilken prenumerationen tecknades löper ut, om det rör sig om en enskild prenumeration för en period på 12 månader.
 6. När du inaktiverar din prenumeration för en viss Slot har du tillgång till historiska data om den Slot, men dessa data kommer inte att uppdateras förrän du återaktiverar din prenumeration. Om användaren raderar en slot helt och hållet från sitt konto raderas alla uppgifter om den slotten oåterkalleligt.
 7. När ytterligare en Slot läggs till under en Faktureringsperiod kommer den andra och varje efterföljande momsfaktura för abonnemang för den Slot att faktureras och utfärdas på samma datum, tillsammans med fakturor för alla dina andra abonnemang.
 8. Fakturor skickas till den e-postadress som användes för att skapa kontot på app.localo.com från betalningsleverantören till Localo - Paddle based:
  🇬🇧 Paddle.com Market Limited: Judd House, 18-29 Mora Street, London, EC1V 8BT, Förenade kungariket
  🇮🇪 Paddle Payments Limited: Core B, Block 71, The Plaza, Park West, Dublin 12, Irland
  🇺🇸 Paddle.com Inc: 3811 Ditmars Blvd, 1071, Astoria, NY 11105-1803, USA
 9. Inom 30 dagar från dagen för aktivering av den första prenumerationen för en viss slot har användaren rätt att säga upp prenumerationen utan att ange någon anledning. Du måste då kontakta administratören via e-post på: support@localo.com eller via chatt i applikationen och uttrycka önskan att få en återbetalning för aktivering av prenumerationen. I detta fall kommer administratören att returnera den avgift som betalats av användaren inom 14 dagar från dagen för uppsägning av prenumerationen. Administratören anger att användare:
  - inte får begära återbetalning för andra och efterföljande köp av prenumerationer för samma Google My Business-konto,
  - inte får begära mer än totalt tre återbetalningar för uppsägning av prenumerationer utan orsak.
 10. Om abonnemanget sägs upp efter den ovannämnda 30-dagarsperioden, kommer ingen återbetalning att ske.
 11. För att avsluta prenumerationen, inaktivera eller radera en plats kan användaren skicka ett meddelande med information om detta till Localo: Pl. Solny 14/3, 50-062, Wroclaw, Polen, eller till e-postadressen: support@localo.com, eller utföra ovan nämnda åtgärder inom relevant funktionalitet i Tjänsten med hjälp av lämplig knapp.
 12. Administratören förbehåller sig rätten att införa diskretionära kampanjåtgärder avseende villkor och priser för de erbjudna abonnemangen. Administratören ska informera användarna om villkoren och tidsfristerna för kampanjerna på ett sätt som administratören väljer, särskilt via kontot, på webbplatsen eller via e-post.

§5 Tjänstens funktionalitet

 1. Analysresultaten presenteras i form av diagram, rapporter, sammanfattningar osv.
 2. Det mesta av analysen görs i realtid, men det kan ta några minuter att bearbeta den. En del av funktionerna, t.ex. uppskattad trafik på webbplatsen eller nyckelordsvolym, hämtas från en förberäknad databas.
 3. Administratören förbehåller sig rätten att presentera resultaten av analyser som inte utförs i realtid.
 4. Via ditt konto har du tillgång till resultaten av dina sökningar för de senaste tre månaderna, men tillgången kan vara begränsad till en kortare period för användare med gratiskonton.
 5. Administratören informerar om att analyserna och resultaten endast presenteras i informationssyfte och att tjänsten är avsedd för ägare av Googles företagsprofiler som kan använda dem på rätt sätt. Analyserna ska inte användas som riktlinjer eller rekommendationer, och det är helt frivilligt att vidta åtgärder på grundval av de erhållna resultaten. Administratören ska därför inte hållas ansvarig för användningen av de uppgifter som erhålls via webbplatsen och resultaten av dessa.
 6. Om kunden glömmer/förlorar det lösenord som han/hon angav vid registreringen har han/hon möjlighet att använda funktionen "Återställ lösenord", som genererar och skickar ett meddelande med en länk till den e-postadress som angavs vid registreringen för att återställa lösenordet.
 7. Varje konto efter registrering tilldelas endast en användare och endast denna användare är dess ägare. Administratören påpekar att det inte är möjligt att överlåta, överföra eller på annat sätt överföra (återförsäljning av konton) befintliga användarkonton till andra enheter. Detta gäller även befintliga begränsningar på kontot. Administratören påpekar också att det inte är möjligt att dela samma konto med flera användare eller andra tredje parter.
 8. Den exakta och aktuella omfattningen av funktionaliteten för Tjänsten och Tjänster som erbjuds genom den av Administratören finns tillgänglig på [https://localo.com/].

§6 Klagomål

 1. Om användaren, som är en konsument enligt definitionen i artikel 22.1 i civillagen, anser att administratören inte tillhandahåller sina tjänster i enlighet med de tidigare överenskomna reglerna kan han eller hon lämna in ett formellt klagomål. I ett sådant fall ombeds användaren att informera administratören om alla påstådda överträdelser så att administratören kan klargöra sin ståndpunkt i frågan.
 2. Alla formella klagomål skall skickas per post till följande adress: Pl. Solny 14/3, 50-062, Wrocław, Polen, eller via e-post till support@localo.com.
 3. Klagomålet ska innehålla ditt för- och efternamn, en korrekt e-postadress, en beskrivning av de påstådda överträdelserna och dina krav i samband med dem. Vid ett klagomål ska du ange skälen till klagomålet och information som är nödvändig för att identifiera beställningen.
 4. Om det konstateras att klagomålet inte innehåller tillräcklig information kommer administratören återigen att begära ytterligare uppgifter från användaren innan han eller hon svarar på klagomålet.
 5. Administratören ska besvara klagomålet inom 14 dagar (gäller inte klagomål som lämnas in av kunder som inte är konsumenter). Svaret på klagomålet ska skickas via e-post, om inte användaren begär att svaret ska skickas per post.
 6. Localo kommer att behandla klagomålet inom 14 dagar och informera om hur det ska lösas Om administratören inte svarar inom 14 dagar anses klagomålet vara giltigt (gäller inte klagomål som lämnas in av användare som inte är konsumenter).
 7. För användare som är konsumenter enligt artikel 22.1 i civillagen kan ett klagomål lämnas in inom 12 månader från det datum då användaren aktiverade åtkomst till tjänsten eller från det datum då en faktura med en felaktig beräkning av det belopp som ska betalas för tillhandahållande och användning av tjänsten levererades. Klagomål som lämnas in efter denna period kommer inte att beaktas, vilket Localo omedelbart ska meddela Användaren.

§7 Uppsägning av avtalet

 1. Användaren som också är en konsument i den mening som avses i artikel 22.1 i civillagen av den 23 april 1964. (Lagstiftningstidning 2017, punkt 459), har rätt att frånträda det avtal som ingåtts på distans, utan att ange skäl, inom 14 dagar från dagen för ingående av avtalet om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg.
 2. Ovanstående bestämmelse gäller inte i följande fall: tillhandahållande av tjänster där näringsidkaren har utfört tjänsten i enlighet med konsumentens uttryckliga samtycke, om konsumenten före utförandet av tjänsten har informerats om att han eller hon efter näringsidkarens utförande av tjänsten kommer att förlora rätten att frånträda avtalet, Avtal om tillhandahållande av tjänster där priset eller ersättningen är beroende av fluktuationer på finansmarknaden utanför näringsidkarens kontroll, vilka kan inträffa innan ångerfristen löper ut, tjänstekontrakt som omfattar varor som inte är prefabricerade, tillverkade enligt konsumentens specifikationer eller som används för att tillgodose dennes egna individuella behov, tjänstekontrakt som omfattar varor som blir dåliga eller har en kort hållbarhet, Avtal om tillhandahållande av tjänster som omfattar varor som levereras i förseglade förpackningar som, när de väl har öppnats av konsumenten, inte kan återlämnas av hälso- eller hygieniska skäl. Särskilda avtal om tillhandahållande av tjänster som omfattar varor som på grund av sin inneboende natur är oskiljaktiga från andra varor efter leveransen, vars pris har avtalats vid tidpunkten för tjänstekontraktets ingående och som kan levereras först efter 30 dagar och vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden utanför näringsidkarens kontroll, avtal där konsumenten uttryckligen har begärt att näringsidkaren ska utföra brådskande reparationer eller underhållsarbeten. Om näringsidkaren tillhandahåller andra tilläggstjänster än de som konsumenten har begärt eller levererar andra artiklar än reservdelar som nödvändigtvis används för att utföra reparationer eller underhåll, har konsumenten rätt att frånträda avtalet när det gäller sådana tilläggstjänster eller artiklar, serviceavtal som avser ljud- eller bildupptagningar eller programvara som levereras i förseglad förpackning om förpackningen öppnas av konsumenten efter leveransen, dagstidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal, avtal som ingås på offentlig auktion, avtal som avser tillhandahållande av bostad annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning, catering- eller fritidstjänster, om avtalet innehåller bestämmelser om en viss dag eller period för fullgörandet, avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett varaktigt medium, om fullgörandet har påbörjats med konsumentens föregående uttryckliga samtycke och med hans erkännande att han har förlorat sin rätt att frånträda avtalet (om konsumenten har gett sitt samtycke till att fullgörandet av avtalet påbörjas under ångerfristen och har erkänt att han därmed kommer att förlora sin rätt att frånträda avtalet (art. 38.13 i lagen om konsumenträttigheter).
 3. Om du vill häva avtalet måste du göra en skriftlig anmälan via brev eller e-post inom den lagstadgade perioden på 14 dagar från det att avtalet har ingåtts, eller radera dina uppgifter från webbplatsen med hjälp av den lämpliga knappen (fältet).
 4. Bestämmelserna om konsumentens ångerrätt i dessa villkor ska också tillämpas på en fysisk person som ingår ett avtal som är direkt kopplat till hans/hennes affärsverksamhet, om det av avtalets innehåll framgår att det inte är av yrkesmässig karaktär för personen i fråga, vilket i synnerhet beror på föremålet för hans/hennes affärsverksamhet. affärsverksamhet, som görs tillgänglig på grundval av bestämmelserna i det centrala registret och informationen om affärsverksamhet.

§8 Skydd av upphovsrätt

 1. Alla foton och annat material (inklusive texter, grafik, logotyper etc.) som finns tillgängliga i tjänsten är administratörens egendom eller har använts av administratören med tillstånd av tredje part som äger upphovsrätten till dem.
 2. Det är förbjudet att kopiera foton och annat grafiskt material samt att återge texter som finns tillgängliga i tjänsten och att publicera dem på Internet utan föregående skriftligt tillstånd från administratören eller en tredje part, som har rätt till lämpliga upphovsrätter.
 3. Det är också förbjudet för tredje part att ladda ner grafiskt material från webbplatsen och använda det i reklamsyfte eller kommersiellt syfte.
 4. All användning av ovan nämnda material utan föregående skriftligt medgivande från administratören eller en tredje part som innehar de relevanta upphovsrätterna är olaglig och kan leda till rättsliga åtgärder mot den berörda personen.

9 §9 Undantag från ansvar

 1. Administratören ska inte hållas ansvarig för användarnas handlingar som är oförenliga med dessa användarvillkor eller för användarnas underlåtenhet att uppfylla sina rättsliga skyldigheter i enlighet med tvingande bestämmelser i lag.
 2. Administratören ska inte vara ansvarig för skador som orsakas av att användaren inte tillhandahåller fullständiga, korrekta och aktuella uppgifter.
 3. Administratören ska inte vara ansvarig för missbruk av uppgifter som erhållits genom frågor som lämnats in av användaren eller tredje part. De analyser som tillhandahålls är specialiserade uppgifter och är avsedda för yrkesverksamma. Felaktig användning av dessa uppgifter kan ge oönskade resultat.
 4. Administratören ska inte vara ansvarig för skador som uppstår för användarna till följd av force majeure, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i polsk lag.

10 § Skydd av personuppgifter

 1. Localo informerar dig om att de detaljerade villkoren för dataskyddspolicyn finns i sekretesspolicyn som finns tillgänglig på sidan Sekretesspolicy.
 2. Bestämmelserna i lagen av den 10 maj 2018 om skydd av personuppgifter i samband med tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter, om inte annat föreskrivs i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg. Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmän förordning) ska också tillämpas. om dataskydd), nedan kallad (även EU-förordningen).
 3. Administratören har rätt att behandla följande personliga användaruppgifter som är nödvändiga för att bland annat upprätta, utforma innehållet i, ändra eller avsluta rättsliga förhållanden: Användarens efternamn och förnamn; inloggning och lösenord till systemet, IP-adress; korrespondensadress, om beställaren representerar ett företag och vill få en faktura, dessutom företagets namn och säte samt dess skatteregistreringsnummer; Användarens elektroniska adresser.
 4. Den personuppgiftsansvarige är Localo.
 5. Du samtycker till att Localo behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra Avtalet och hantera uppsägnings- och klagomålsprocessen. Samtidigt påpekar Localo att det, i enlighet med EU-förordningen, inte krävs ett separat samtycke för databehandling om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppnå ett av de ändamål som anges i EU-förordningen som avses ovan, dvs. vid fullgörande av ett avtal som den registrerade är part i, eller på begäran av den registrerade, de åtgärder som krävs för ingående av avtalet.
 6. Du samtycker också till behandling och överföring av dina personuppgifter till enheter som arbetar med Localo i syfte att fullgöra Avtalet / tillhandahålla Tjänsterna.
 7. Varje person har rätt att få tillgång till sina uppgifter och korrigera dem samt att kontrollera behandlingen av sina uppgifter. Användaren har rätt att begära att behandlingen av de uppgifter som han eller hon lämnat upphör genom att radera dem från databasen, men i detta fall kan ett fortsatt genomförande av avtalet/tjänsten visa sig vara omöjligt och säljaren kan upphöra att sälja till kunden.
 8. För att kunna fullgöra avtal eller andra rättshandlingar med Användaren kan Localo behandla andra uppgifter som är nödvändiga på grund av den tillhandahållna tjänstens art eller det sätt på vilket den regleras.
 9. Det är frivilligt att lämna personuppgifter i inloggningsformuläret och beställningsformuläret, men det är nödvändigt för att ingå och fullgöra avtalet och tillhandahålla tjänsterna. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifterna kommer att leda till att beställningen annulleras.
 10. De personuppgifter som Användaren lämnar vid beställning behandlas av Localo främst för att kunna fullgöra Avtalen och kommer inte att lämnas ut till tredje part om det inte finns omständigheter som tvingar eller tillåter Localo att lämna ut sådana uppgifter enligt lag.
 11. Användarens personuppgifter kan också överföras till enheter som utför aktiviteter i samband med genomförandet av avtalen.
 12. Användaren är skyldig att uppdatera sina personuppgifter som lämnats till Localo i samband med tillhandahållandet av Tjänster via Webbplatsen.
 13. Användaren kan endast för egen räkning samtycka till att ta emot kommersiell information, reklam och marknadsföring via elektronisk kommunikation, i synnerhet e-post, i enlighet med lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster. I detta fall kan användarens personuppgifter också behandlas av Localo för reklamändamål, marknadsundersökningar och undersökningar av beteende och preferenser i syfte att förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av Localo, vilket också inkluderar det samtycke som användaren har uttryckt.
 14. Localo behandlar Kundens personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att upprätta, utforma innehållet, ändra, avsluta och korrekt utföra Avtalen.
 15. Genom att acceptera de relevanta klausulerna i beställnings-/inloggningsformuläret samtycker användaren till: (1) behandling av data för ändamål relaterade till användarens tjänst och tillhandahållande av tjänster av Localo, (2) valfritt också att skicka till den e-postadress som användaren tillhandahåller information om produkter på https://localo.com/ och deras funktionaliteter.
 16. I enlighet med dataskyddslagen av den 10 maj 2018 (lagboken 2018, punkt 1000) och på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), säkerställer vi skyddet av alla personuppgifter som erhålls som ett resultat av vår affärsverksamhet och utförandet av dina beställningar på vår webbplats.
 17. I de fall och på de villkor som anges i tillämplig lagstiftning har användaren rätt att begära komplettering, uppdatering, rättelse av personuppgifter, tillfälligt eller permanent avbrytande av behandlingen av dem eller radering av dem om de är ofullständiga, föråldrade, osanna eller insamlade i strid med lagen, eller om de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in, och har också rätt att lämna in en skriftlig begäran om att behandlingen av dem ska upphöra.

11 §11 Lagstadgad ångerrätt

 1. Om användaren är en konsument har han/hon rätt att frånträda avtalet/abonnemanget för tjänster utan att ange några skäl inom 14 dagar från den dag då konsumenten eller, om det rör sig om flera produkter som omfattas av en beställning men som levereras separat, efter utgången av de 14 dagar från och med vilken konsumenten eller en tredje part som han/hon angett (som inte är transportören) faktiskt får den sista av de produkter som omfattas av § 7.2.13 i dessa föreskrifter.
 2. För att utöva ångerrätten ska konsumenten informera Localo via e-post till support@localo.com eller genom att använda ångerformuläret som anges nedan.
 3. Klicka här för att ladda ner mallen för uttag.
 4. Om konsumenten skickar en ångerrätt elektroniskt via förlagan till ångerformuläret eller genom att skicka ett e-postmeddelande behöver konsumenten inte ange skälen till ångerrätten, och vi kommer att skicka en bekräftelse på mottagandet av ångerrätten på ett varaktigt medium (pdf) till konsumenten.
 5. Konsumenten har inte rätt att frånträda avtalet om det gäller leverans av någon av följande produkter: i. Produkter som är skräddarsydda för kundens individuella behov. ii. Ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram som levereras i en förseglad förpackning, om förpackningen har öppnats efter leveransen. iii. Varor i en förseglad förpackning som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras efter att förpackningen öppnats, om förpackningen har öppnats efter leveransen.
 6. Om konsumenten gör en lagstadgad ångerrätt kommer vi att återbetala alla betalningar som vi fått från konsumenten, inklusive fraktkostnader, med samma betalningsmetod som konsumenten valde när han eller hon betalade produkten, såvida inte konsumenten uttryckligen har godkänt en annan återbetalningsmetod som inte medför några extra kostnader för konsumenten.
 7. I händelse av en lagstadgad frånträdande av detta avtal och valet av en av de återbetalningsmetoder som erbjuds av oss, ska en återbetalning göras utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då Localo har informerats om frånträdandet av avtalet.
 8. För att uppfylla ångerfristen räcker det att konsumenten skickar ett meddelande om utövandet av konsumentens ångerrätt innan ångerfristen löper ut.
 9. Vid frånträdande av avtalet ska Localo till konsumenten återbetala alla mottagna betalningar, inklusive kostnaderna för leverans av varan (med undantag för extra kostnader som uppstår till följd av att kunden valt ett annat leveranssätt än det billigaste ordinarie leveranssätt som erbjuds av säljaren), omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då säljaren informerades om kundens beslut att utöva ångerrätten från försäljningsavtalet, med förbehåll för § 7.2 i dessa regler.

12 § Slutbestämmelser

 1. Administratören förbehåller sig rätten att införa begränsningar i tjänstens användbarhet på grund av tekniska problem, underhållsarbeten eller uppdateringar. Samtidigt är administratören skyldig att begränsa de ovannämnda tekniska avbrotten till nattliga timmar och att hålla dem så korta som möjligt.
 2. Administratören förbehåller sig rätten att införa ändringar i användarvillkoren samt att utöka eller begränsa omfattningen av de tillhandahållna tjänsterna. Användaren kommer att informeras om sådana ändringar via e-post som skickas till den e-postadress som anges vid registreringen i tjänsten.
 3. Ändringar kommer att införas tidigast 7 dagar efter det att användaren har informerats, och ändringarna av föreskrifterna kommer inte att syfta till att ändra de rättigheter som användarna har förvärvat innan de infördes.
 4. Bestämmelserna i detta reglemente är inte avsedda att avstå från eller begränsa några rättigheter för användaren som är en konsument i den mening som avses i lagen av den 23 april 1964 om civilrätt, dvs. av den 16 september 2020. (Journal of Laws of 2020, punkt 1740) , som är tillämpliga i enlighet med tvingande bestämmelser i lag. Om någon av bestämmelserna i dessa villkor är oförenlig med ovan nämnda lagbestämmelser ska lagbestämmelserna ha företräde.
 5. Vid eventuella tvister mellan administratören och en användare som inte är en konsument ska den domstol som har behörighet för administratörens registrerade adress vara behörig.
 6. I frågor som inte täcks av dessa villkor ska relevanta bestämmelser i polsk lag tillämpas, särskilt lagen av den 23 april 1964 om civillagen, dvs. den 16 september 2020. (Journal of Laws of 2020, punkt 1740) och eventuella andra tillämpliga lagar.
 7. Användarvillkoren ska regleras av och tolkas i enlighet med polsk lag. Villkoren ska dock inte under några omständigheter begränsa de obligatoriska konsumenträttigheter som du kan ha enligt lagarna i ditt hemland.
 8. Om en lösning i godo inte är möjlig ska konflikten lösas av en behörig domstol i enlighet med bestämmelserna i polsk lag för användare som också är konsumenter i enlighet med artikel 22.1 i lagen av den 23 april 1964 om civilrätt, daterad den 16 september 2020. (Rättsliga tidningen 2020, punkt 1740) . Alla tvister som uppstår till följd av de tjänster som tillhandahålls av administratören samt eventuella tvister som kan uppstå till följd av dessa ska regleras av polsk lag och den domstol som är behörig att lösa dem ska vara den polska domstolen, såvida inte tillämplig lag i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i något annat territorium föreskriver något annat.1. Ett inköpsbevis ska bifogas varje köpt tjänst.
 9. Localo förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor. I detta fall kommer de nya villkoren att publiceras på webbplatsen och alla användare kommer att informeras om innehållet i ändringarna 7 (sju) dagar innan ändringarna träder i kraft.
 10. Det är förbjudet för användare att tillhandahålla olagligt innehåll, särskilt innehåll som på något sätt bryter mot tillämplig lag, uppmanar till rashat, etniskt eller religiöst hat, innehåller pornografiskt innehåll, lovordar fascism, nazism, kommunism, propagerar våld, kränker religiösa känslor, kränker andras rättigheter osv.
 11. Användaren är fullt ansvarig för alla överträdelser av tillämplig lag eller skador som orsakas av hans/hennes handlingar på webbplatsen, särskilt för att tillhandahålla olaglig eller falsk information, kränka personliga rättigheter eller upphovsrätt och relaterade rättigheter, samt avslöja affärshemligheter eller annan konfidentiell information.
 12. Localo vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga för graden av säkerhetsrisk för de tjänster som tillhandahålls, i synnerhet åtgärder för att förhindra att obehöriga personer erhåller och ändrar deltagarnas personuppgifter som görs tillgängliga i samband med tillhandahållandet av tjänsterna via webbplatsen. Localo anger dock att användningen av de tjänster som tillhandahålls elektroniskt kan innebära risker. Potentiella risker i samband med detta, samt de tekniska åtgärder som är tillgängliga för användarna för att minimera dem, beskrivs i informationen om specifika risker i samband med användarnas användning av tjänster som tillhandahålls elektroniskt, som utgör bilaga nr 1 till dessa föreskrifter.
 13. Dessa föreskrifter gäller från och med den 25.11.2021.

Bilaga 1.

Information om de särskilda risker som är förknippade med Användarnas användning av de tjänster som tillhandahålls elektroniskt av Localo

För att uppfylla skyldigheten enligt artikel 6.1 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Journal officiel nr 144, punkt 1204, i dess ändrade lydelse) informerar Localo om de särskilda risker som är förknippade med användarnas användning av elektroniska tjänster.

Localo uppger att man vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda sin infrastruktur från obehöriga handlingar från tredje part, så de risker som anges nedan kan endast potentiellt inträffa, men bör hållas i åtanke när man använder de elektroniskt tillhandahållna tjänsterna.

De främsta riskerna i samband med Internetanvändning är följande:

- Malware, dvs. olika typer av program eller skript som har skadliga, kriminella eller skadliga effekter på användarens datorsystem, t.ex. virus, trojaner (trojanska hästar), keyloggers och dialers;

- spionprogram, som är spårningsprogram som samlar in information om dig och skickar den - vanligtvis utan din vetskap eller ditt samtycke - till programmets upphovsman;

- Spam, dvs. oönskad och oönskad e-post som skickas samtidigt till flera mottagare och som ofta innehåller reklam;

- Phishing efter känslig personlig information (t.ex. lösenord) genom att utge sig för att vara en pålitlig person eller institution (phishing);

- Hackning av en användares datakommunikationssystem med hjälp av bl.a. hackningsverktyg som exploits och rootkits.

För att undvika dessa hot bör användarna utrusta sina datorer och andra elektroniska enheter som de använder för att ansluta till Internet med antivirusprogram. Programmet bör ständigt uppdateras.

Skydd mot risker som är förknippade med användarnas användning av elektroniska tjänster tillhandahålls också av:

- aktiv brandvägg,

- programuppdatering,

- inte öppna e-postbilagor av okänt ursprung,

- Läsa programinstallationsfönster och deras licenser,

- regelbunden omfattande systemskanning med antivirus- och antimalware-programvara,- kryptering av dataöverföring,

- installation av förebyggande program (intrångsdetektering och förebyggande), - användning av originalsystem och applikationer från en laglig källa.